เส้นทรายสีเงา เล่ม 1-2 วรรณวรรธน์

ISBN:

Published:


Description

เส้นทรายสีเงา เล่ม 1-2  by  วรรณวรรธน์

เส้นทรายสีเงา เล่ม 1-2 by วรรณวรรธน์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 7.31 Mb

เรืองราวหนึงถูกบันทึกไวใหนาสำคัญของประวัติศาสตร แหงคาบสมุทรและทองทะเลทรายอาหรับ เลาถึงเจาชายพลัดถินรูปงาม เปียมดวยศรัทธาในพระผูเปนเจา และรักแผนดิน อัคไบยาห ของพระองคยิงชีวิตเจาชายซาเลม อัสวัด อัลฮิลมิชาล................. บุรุษผูมีชะตาดำมืด ผูกลาวอยMoreเรื่องราวหนึ่งถูกบันทึกไว้ใหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ แห่งคาบสมุทรและท้องทะเลทรายอาหรับ เล่าถึงเจ้าชายพลัดถิ่นรูปงาม เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และรักแผ่นดิน อัคไบยาห์ ของพระองค์ยิ่งชีวิตเจ้าชายซาเลม อัสวัด อัลฮิลมิชาล.................

บุรุษผู้มีชะตาดำมืด ผู้กล่าวอย่างตระหนักในหัวใจตนว่า สายลมที่อบอุ่นของโลกใบนี้ กำลังเหลือให้ข้าหายใจได้อีกไม่กี่ครั้ง ขอให้ครั้งที่เหลืออยู่นั้น ...เป็นลมหายใจของความสุข ที่ตัวข้าโหยหา มาตลอดชีวิต และคือ ...บุรุษเดียวกับที่เคยลั่นวาจาเป็นสัจจะ ข้าจะกลับไป ก่อกองทรายให้อัคไบยาห์เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เส้นทรายสีเงา เล่ม 1-2":


fashvictim.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us